• label aru

คู่มือประกันคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

คู่มือจากหน่วยงานภายนอก

  • สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

Cover_Manual_Ones_Nov2011_Color·

li·คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)

·

·

·

li·คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉบับแก้ไข)

li·สรุปการปรับแก้ข้อความในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุมศึกษา

liคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554

······················ ·li·คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2548) ระดับอุดมศึกษา··

li·คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2554)

li·คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2551)
แก้ไขเนื้อหาในคู่มือ·

 

 

  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.)·

liคู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

li กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555

li รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555

li การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   สิ่งที่ส่งมาด้วย 

li·กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554

li·คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

  • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

CoverPMQA_55_uni

li คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555·

CoverPMQA_54_uni

li คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554·

CoverPMQA_53_uni

li คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

CoverPMQA_52_uni

li คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552·

CoverPMQA_51_uni

li คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

  • ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

OP

li ลักษณะสำคัญขององค์กร · · · · · · · · · · · · · · · · · ·················

1

li หมวด 1 การนำองค์กร ··· ···················

2

li หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ···········

3

li หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม

4

li หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ·

5

li หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

6

li หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

7

li หมวด 7 ผลลัพท์การดำเนินการ

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
qa56

liคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีการศึกษา2555 

 kmsar56-57 liคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีการศึกษา2556 

qa55

liคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และปีการศึกษา2554  

liคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และปีการศึกษา2553·

li คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551-2553

 

ankara escort ankara rus escort ankara escort bayan ankara bayan partner ankara escort kizlar escort ankara